• 0

Month: October 2017

Gekroond als Miss Supranational Belgium 2017: INTRO

De mensen die me volgen op Facebook op mijn pagina of mijn persoonlijke Facebook profiel zullen het al wel gezien hebben: Ik ben Miss Supranational Belgium 2017!!! 😀
Als we denken aan grote internationale missverkiezingen, dan denkt de gemiddelde persoon direct aan Miss Universe of Miss World aangezien zij de grootste zijn en de winnaar van Miss België en/of de eredame gaat naar één van deze om ons land te vertegenwoordigen.
In de wereld van de missverkiezingen is er niet enkel Miss World en Miss Universe, maar is er een top 5 van grootste internationale verkiezingen gemaakt waarin deze 2 worden geïncludeerd, alsook de grote internationale verkiezing Miss Supranational.
Eerst een beetje meer informatie over deze grote verkiezing. Miss Supranational behoort tot de top 5 van grootste verkiezingen in de wereld en wordt regelmatig beschreven als de verkiezing met de spectaculairste show. De show wordt uitgezonden in 120 landen met een jaarlijks aantal kijkers van 100 miljoen. 😮 Het land die deze verkiezing zal hosten dit jaar is Polen (en ook een beetje Slovakije). Het type meisje waar ze initieel naar op zoek waren was het grote supermodel en het werd dan ook regelmatig beschreven als de Victoria’s secret show onder de missverkiezingen.
Gelukkig voor mij zijn er geruchten dat het concept lichtjes is veranderd aangezien ze het lengtecriterium hebben verwijderd en ze geven meer belangrijkheid aan vrouwen die ook iets te zeggen hebben. De winnaar van vorig jaar bijvoorbeeld, was één van de kleinere kandidaten met een ingenieursdiploma.

Dus na mijn Miss België avontuur kreeg ik de kans van mijn leven om België te vertegenwoordigen in deze grote wedstrijd en natuurlijk zei ik ja! 😀 Ik vertrek naar Polen midden november and zal daar blijven tot de show op 1 december.
Hoe dan ook, ik heb niet direct de ambitie om Miss Supranational te worden (ook al zou dat natuurlijk ongelooflijk fantastisch zijn!), aangezien er 80 andere ongelooflijk mooie vrouwen deelnemen en ik gewoon al heel blij ben dat ik hiervan deel kan uitmaken! 😀

Mijn land België vertegenwoordigen in een grote missverkiezing zoals deze begon als een droom dat ik nooit dacht ooit te kunnen realiseren, maar uiteindelijk is het realiteit geworden. Ik wil deze blogpost nog even eindigen met een boodschap aan iedereen die nu aan het lezen is:

‘Wat jouw dromen ook mogen zijn, probeer ze achterna te gaan. Zelfs als je misschien het gevoel hebt dat ze niet realistisch zijn: als jij degene bent die er in gelooft, dan kan het op een dag misschien wel werkelijkheid worden… Laat jezelf nooit ontmoedigen om je hart te volgen. Ook al is het omdat je bang bent van de meningen van mensen, of omdat je denkt dat je niet goed genoeg bent, of misschien omdat mensen je willen stoppen om het te doen of omdat SOMMIGE mensen niet in jouw of je potentieel geloven… JIJ bent degene met een bepaalde visie in je hoofd en alleen JIJ zou deze visie realiseren, zonder terug te kijken en zonder je aan te trekken van wat mensen zouden zeggen… Als jij denkt dat dit jouw weg is, doe dit dan. Jij bent de eigenaar van jouw leven, de wegen dat je neemt en de beslissingen die je maakt en laat niets of niemand je daarvan stoppen…’

Dit is één grote les die ik iedereen wil geven aangezien in mijn geval de organisatie van Miss België blijkbaar niet in mij geloofde en bepaalde mensen vinden het hele missverkiezingen gedoe compleet belachelijk en vinden dat het beter is om mij meer te concentreren op mijn studie geneeskunde dan dit. Uiteindelijk leef ik mijn eigen leven en zal ik toch mijn dromen vervullen onafhankelijk van de meningen van andere mensen of mensen die niet in me geloven… En over die opmerking van mijn studie geneeskunde… Geneeskunde blijft centraal staan in mijn leven en zal ook zo blijven voor de komende jaren, dus wat is 14 dagen in Polen dan? :p

 

OFFICIËLE FOTO’S:

 

22690178_913491945479727_604895420_o

22539779_914192345409687_1931155917924815776_n

22791599_1478771682229892_3409416792745109702_o

Als je wat meer wil weten over hoe de show eruitziet, klik dan op de link hieronder om de show van vorig jaar te bekijken. 😉 Een internationale missverkiezing heeft naast de typische bikini- en galajurkronde, ook een ronde met de nationale kostuums die elk land vertegenwoordigt. Mijn nationaal kostuum wordt ontworpen door Roman Vandycke en ik ben tamelijk nieuwsgierig naar het resultaat!

 

Show Miss Supranational 2016

 

Stay tuned om meer te lezen over mijn Miss Supranational avontuur in mijn volgende blogberichten! <3

 

Blogberichten die nog zullen gepost worden:

‘Hoe bereid ik me voor voor Miss Supranational?’, Updates over mijn dagen in Polen en meer…

 

 

 

 

 

Crowned as Miss Supranational Belgium 2017: INTRO

People that follow me on Facebook with either my page or my personal Facebook profile might already have seen it: I am Miss Supranational Belgium 2017!!! 😀
If we think of big international pageants, the ordinary person directly thinks of Miss Universe and Miss world since they are the biggest and the winner of Miss Belgium and/or runner ups goes to one of these to represent our country.
In pageant world, there is not only Miss Universe and Miss world, but there is a top 5 of the biggest international pageants made which include the two mentioned but also the big international pageant Miss Supranational.
First a little more information about this major pageant. Miss Supranational belongs to the top 5 of biggest pageants in the world and is frequently described as the pageant with the most spectacular show. The show gets broadcasted in 120 countries with an annual number of viewers of 100 million. 😮 The host country this year is Poland (and also partly Slovak Republic). The type of girl they initially were looking for was the tall supermodel and it was also frequently described as the Victoria’s secret show of the pageant world. Luckily for me, there are rumours going on that the concept has changed since they removed the height criterium and gave more importance to women that also have something to say. The winner of last year for example, was one of the more shorter contestants with an engineering diploma.
So after my Miss Belgium adventure I got the chance of my life to represent Belgium in this major contest and ofcourse I said yes! 😀  I will leave to Poland mid November and will stay until the show the 1st of December. Anyway, I don’t really have as ambition to win Miss Supranational or anything like it (which would ofcourse be ultimately amazing!!) since there are 80 other incredibly gorgeous women participating too but ofcourse I will still do my best to represent my country the fullest. I am just very happy I can be a part of this already! 🙂
Representing my country Belgium in a major pageant like this started out with a dream that I never thought I could realize, but eventually this became reality. I just want to end this post with a big message to everyone who is reading this:

‘Whatever your dreams might be, try to chase them. Even if you feel like they are not realistic: if you are the one who believes in it, it might come true one day… Never let yourself discourage you from following your heart. Whether it is because you are afraid from the opinions of people, or it is because you think you are not good enough, or maybe it is because people stop you from doing it or it is because CERTAIN people don’t believe in you or your potential,… YOU are the one with a certain vision in your mind and YOU should realise that vision, without looking back and without caring about what people might think… If you think it is your way to go, then do it. You are the owner of your life, the roads you take and the decisions you make and let no thing or person stop you from that…’

It is one big lesson I want to give everyone since the organisation of Miss Belgium apparently didn’t believe in me and there are certain people in my life who find the whole pageant thing insanely ridiculous and think it is better to concentrate on my medicine studies than this. In the end I live my own life and I will fulfill my dreams anyway regardless of other people’s opinions or people that don’t believe in me… And well the remark about my medicine studies… Medicine stays central in my life and will be for decades to come, what is 14 days in Poland then? :p

OFFICIAL PHOTOS:

22690178_913491945479727_604895420_o

22539779_914192345409687_1931155917924815776_n

22791599_1478771682229892_3409416792745109702_o

If you want to know how the show looks like, click on the link to watch the show of last year. 😉 Typically about an international pageant is that it includes next to a bikini and an evening gown part, also a national costume part. My national costume will be made by Roman Vandycke and I am quite curious to the result!

Show Miss Supranational 2016

 

Please stay tuned to read more about my Miss Supranational adventure in my next posts! <3

Posts coming up:

‘How do I prepare myself for Miss Supranational?’ ,Updates about my days in Poland and Slovak Republic and more…

 

My Miss Belgium experience: PART 2 (the provincial finals)

Unfortunately the people that followed my adventure of Miss Belgium on Facebook couldn’t all come to see the big show in De Panne and are also not so updated about what all happened during that evening. Here you can read further about it with a lot of pictures (see below).

After a whole 2 full days of repetition, which was quite exhausting, the show began.

I knew that a majority of the girls from Antwerp would get eliminated very fast in the show and I was very scared of that. I would have find it a shame if I couldn’t do the whole show I have worked for so long!

So the show started and we did our dances and a defilé in evening gown, then the top of each province got announced. I heard my name pretty fast.. Yes, what a relief!! 😀 That already meant something, I was happy I was in it, since a lot of girls who deserved it in my opinion were not in it and their story was ended.

Then the show continued, I got to do my personal act of maximum 1 minute. I don’t have an outspoken talent for singing or dancing and I have won prizes in the past for speaking  in front of a public and acting, so that was also my personal act. It was a little nerve wrecking to speak in front of 1000 people but after all, it went fine. After the personal act there was another nerve wrecking part: the defilé in bikini and then the question round. Oooh, the question round… I know how to express myself verbally but when nerves kicks in, I suddenly can go from being fluent to stuttering. In the end, it went quite good, but I wished I would have gotten a less banal question. Does intelligence actually matter in this contest? 

That was it. The show was over and I was satisfied. I gave everything of myself in the dances, in the defilés, question round and the personal act. Now it was just waiting on the results…

There was the crowning part… Well unfortunately I didn’t become Miss Antwerp, that honor was for Angeline Flor Pua, which is well deserved.

The final result? I became top 30 of whole Flandres which is also something to be proud of, but unfortunately I can’t be called a finalist for Miss Belgium. 😦 I was a little disappointed since that was what I worked for, but in the end it is not so bad. Being a provincial finalist was already very hectic and that was in my holiday, so I think being a national finalist would also have been too demanding and I also shouldn’t neglect my studies after all.  Not to forget that the Miss Belgium show is in the middle of my exam period in january. 😮

(And yes, it is also a little true what the rumors say… The selection criteria are not always very honest, if I am allowed to say that…Nonetheless it is an amazing experience!)

And you know what they say…. When some doors close, others get open… And yes indeed, another big one opened for me pretty fast, but I will keep you all a little curious before announcing that. Stay tuned! 😉

 

DSC_6916DSC_6931-2DSC_6939

NCF_8983

Openingdance with all the candidates for Flandres for Miss Belgium. Every province is in another colour, which gives a very colorful look on the podium. :p My province (Antwerp) was fuchsia.

 

NCF_9139

Presentation in dress of Atelier Exc, sponsor of Miss Belgium.  I was quite enthousiastic looking at that picture. 😉

NCF_9275

After going through the elimination round, the top of each province could do their personal act. It was a sad story, that is why my face is like that. :p

DSC_1144DSC_1146

Bikini round for the TOP.

 

DSC_1534-2

Crowning part. Unfortunately I can’t show you a picture of me with a crown, haha :p

Mijn Miss België ervaring: DEEL 2 (de provinciale finale)

Spijtig genoeg konden de mensen die mijn avontuur van Miss België volgden op Facebook niet allemaal komen kijken naar de grote show in De Panne en zijn dus niet echt geüpdatet over wat er allemaal nu gebeurd is die bewuste avond. Hier een uitgebreide blogpost hierover met een hele reeks foto’s (zie hieronder).

Na 2 volle repetitiedagen, wat tamelijk vermoeiend was, begon de show.

Ik wist dat de meerderheid van de meisjes vrij snel geëlimineerd gingen worden tijdens de show en ik was tamelijk bang hiervoor. Ik zou het echt zonde vinden om de hele show niet gedaan te mogen hebben waar ik zo lang voor had gewerkt.

Dus de show begon en we deden onze dansjes en een defilé in avondjurk, daarna werd de top van elke provincie aangekondigd! Spannend… Ik hoorde mijn naam tamelijk snel… Yes, wat een opluchting!! 😀 Dat betekende al veel en ik was dan ook heel bij dat ik erbij was, aangezien al veel knappe meisjes de show moesten verlaten.

Hierna ging de show verder voor de TOP en moest ik al snel mijn persoonlijke act doen van maximum 1 minuut. Ik heb niet echt een uitgesproken talent voor zingen of dansen, maar heb wel al prijzen gewonnen in het verleden voor het spreken voor een publiek en acteren, dus dat was dan ook mijn persoonlijke act. Het was tamelijk zenuwslopend om te spreken voor 1000 personen, maar uiteindelijk ging alles wel goed. Na de persoonlijke act was er een andere zenuwslopend deel: de bikinironde met de vragenronde. Ooooh the question round.. Ik weet wel hoe ik mezelf verbaal moet uitdrukken maar wanneer zenuwen de overhand nemen, kan ik ineens veranderen van vlot zijn naar stotteren. Uiteindelijk ging alles goed, ook al hoopte ik een iets minder banale vraag te krijgen. Maakt intelligentie wel iets uit in deze verkiezingen?

Dat was het. De show was gedaan en ik was tevreden. Ik had alles van mezelf gegeven, niet alleen in de periode voor de show maar ook tijdens de show. Nu was het gewoon wachten op het verdict…

Daar was het kroningsdefilé… Wel uiteindelijk ben ik Miss Antwerpen niet geworden, die eer was aan Angeline Flor Pua, wat zeker verdiend was.

Het eindresultaat voor mij? Ik ben in de top 30 geraakt voor heel Vlaanderen wat natuurlijk ook wel al iets is om trots op te zijn, maar helaas kan ik mezelf geen finaliste voor Miss België noemen. 😦 Ik was wel wat teleurgesteld aangezien ik  daar wel naartoe had gewerkt, maar uiteindelijk is het niet zo heel erg. Een provinciale finaliste zijn was al heel hectisch en tijdsrovend, maar dat ging nog aangezien ik vakantie had, maar een nationale finaliste zijn is nog zoveel meer en hoe ging ik dat combineren met mijn studies? Daarnaast vindt de finale van Miss België plaats op 13 januari, wat in het midden van mijn examenperiode valt. 😮 Uiteindelijk misschien toch een goede uitkomst voor mij.

(En ja, het is wel waar wat de geruchten vertellen… De selectiecriteria verloopt niet altijd heel eerlijk, als ik dat mag zeggen.. Hoe dan ook, het is een hele toffe ervaring!)

En je weet wat ze zeggen… Wanneer sommige deuren sluiten, gaan er andere open… En ja inderdaad, een andere grote deur ging wel heel snel voor mij open, maar ik laat jullie allemaal nog met wat nieuwsgierigheid zitten voor ik dit bekendmaak. Stay tuned voor updates! 😉

 

 

DSC_6931-2DSC_6939

NCF_8983

Openingsdans met alle kandidaten voor Vlaanderen voor Miss België. Elke provincie is gekleed in een specifieke kleur, wat een kleurrijk resultaat geeft op het podium. De kleur voor Antwerpen was Fuchsia.

NCF_9139

Presentatie in galajurk van Atelier Exc. Tamelijk enthousiast… 😉

NCF_9275

Na de eliminatieronde, kon de top van elke provincie hun persoonlijke act doen. Het was een triestig verhaal wat ik aan het vertellen was, vandaar mijn gezicht. :p

DSC_1144DSC_1146

Bikini ronde voor de TOP.

 

DSC_1534-2

De kroningsdefilé. Spijtig genoeg kan ik geen foto tonen met mij en de kroon, haha. :p

‘She’s the kind of queen that knows her crown isn’t on her head but in her soul’ PHOTOSHOOT

Earlier this week I had a photoshoot with photographer Kurt Polfliet in the domain of ‘De drie fonteinen’ in Vilvoorde. The theme was high fashion, which I like a lot since I love fancy dresses like evening gowns. I am quite happy with the results, also the foggy weather gives some special look to it. Down under you can have a little sneak peek into a few pictures of the shoot, more is coming soon. 😉

Eerder deze week had ik een fotoshoot met fotograaf Kurt Polfliet in het domein ‘De Drie fonteinen’ in Vilvoorde. Het thema was high fashion, wat ik heel leuk vind aangezien ik hou van chique kledij zoals avondjurken en dergelijke. Ik ben tamelijk tevreden met het resultaat en het mistige weer die dag geeft een speciale touch aan de foto’s. Hieronder kan je een aantal voorbeelden zien van een aantal foto’s die zijn gemaakt, maar meer foto’s komen snel. 😉

EVENING GOWN: Atelier Exc

22068766_1540587832686782_1046711367_o22092404_1540590062686559_604407836_o22047362_1540606649351567_216024371_o22092804_1540599356018963_344140574_o22050599_1540586019353630_111975646_o

Check out my videos on Youtube!